ПРОГРАМА

проведення експерименту за темою «Становлення і розвиток особистості на ранніх етапах онтогенезу» на базі дошкільних навчальних закладів Києва, Київської, Сумської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Донецької, Івано-Франківської областей

на 2018-2021рр.

 

Зміст роботи

Термін

виконання

Очікувані результати

І. Підготовчий етап (09. 2018 – 01.2019)

1.

Вивчення теоретичних засад, визначення наукового апарату дослідження; розробка концептуальних ідей експериментальної роботи; формулювання робочої гіпотези

09.2018 – 01.2019

Систематизація отриманих даних. Підготовка науково-методичної статті з обґрунтуванням обраного підходу

2.

Розроблення програми науково-теоретичної підготовки педагогів за проблемою експериментальної роботи

09.2018 – 10.2018

Планування спільної діяльності з обласними інститут-тами післядипломної педагогічної освіти, міськими відділами освіти, кафедрами університетів, які здійснюють підго-товку фахівців з дошкільної освіти

3.

Зіставлення традиційної моделі побудови освітнього процесу в групах раннього віку; вивчення потенційних можливостей суб’єктів дослідно-експериментальної роботи; підготовка навчально-методичної бази дошкільних закладів (підготовка необхідного інформаційного та наочного матеріалу за темами)

10.2018-11.2018

Здійснення рефлексії досвіду співпраці  ЗДО з науковцями, управлінцями, кураторами з ІППО щодо науково-методичної організації та забезпечення інноваційних процесів у групах раннього віку.

4.

Підготовка тренінгових семінарів для педагогів  груп раннього віку з проблеми дослідження. Проведення інструктажу для педагогів ДНЗ, які беруть участь в експерименті.

Нормативно-правове забезпечення експерименту

11.2018 – 12.2018

Проведення організаційних заходів з метою вивчення нормативно-правових документів та теоретичних основ експериментальної роботи.

ІІ. Діагностико-концептуальний етап (01.2019-09.2019)

5.

Розробка концепції організації особистісно зорієнтованого освітнього процесу в групах раннього віку

01.2019 – 02.2019

Проектування структурно-змістових і функціонально-діяльнісних ознак інноваційного освітнього процесу в групах раннього віку

6.

Розробка змісту особистісно зорієнтованого освітнього процесу в групах раннього віку на основі середовищної моделі, визначення його тематичної наповненості

 

Наукове обґрунтування способу вирішення проблеми дослідження. Моделювання системи роботи в групах раннього віку

7.

Розробка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в групах раннього віку з урахуванням середовищної моделі

01.2019 – 09.2019

Відбір матеріалу для інформаційної скарбнички  вихователя групи раннього віку;

7.

Розробка критеріального та діагностичного інструментарію дослідження проблеми на різних її рівнях (організаційному, змістовому, оперативному, суб’єктному)

01.2019 – 03.2019

Підготовка діагностичного інструментарію, розробка критеріїв оцінювання; характеристика рівнів

8.

Дослідження готовності педагогів дошкільної освіти до організації особистісно зорієнтованого процесу в групах раннього віку

03.2019 – 06.2019

Узагальнення одержаних результатів. Підготовка статей за результатами дослідження.

9.

Складання соціально-психологічного портрету сучасних малюків за допомогою батьків вихованців.

03.2019 –

06.2021

Узагальнення результатів кількісного та якісного аналізу отриманого експериментального матеріалу

10.

Розробка планування освітнього процесу в групах раннього віку на гуманістичних засадах

03.2019 –

06.2019

Розробка перспективного плану освітньої роботи в групах раннього віку

ІІІ. Формувальний етап (09.2019-06.2021)

14.

Здійснення експериментальної перевірки висунутої гіпотези, концептуальних положень на різних рівнях організації освітньої роботи в групах раннього віку. Коригування експериментальної методики

09.2019 –

06.2021

Конструювання системи освітньої роботи, націленої на особистісний розвиток у групах раннього віку

15.

Розроблення і впровадження інноваційної технології особистісного розвитку дітей у групах раннього віку

09.2019 –

06.2021

Збагачення освітнього процесу  інноваційними технологіями.

ІV. Контрольно-узагальнювальний етап (06.2021-12.2021)

16.

Проведення порівняльного  и аналізу даних вхідної, поточної та вихідної діагностики ефективності інноваційної технології особистісного розвитку дітей у групах раннього віку

06.2021–

12.2021

Узагальнення отриманих експериментальних. Позитивні зміни  в організації освітнього процесу груп раннього віку ЗДО

17.

Підготовка посібника «Становлення і розвиток особистості на ранніх етапах онтогенезу»

06.2021–

12.2021

Навчально-методичне забезпечення ОП у групах раннього віку

18.

Співвідношення результатів експерименту з поставленими метою та завданнями  

        

09.2021 –

11.2021

Аналітичні висновки про результативність експерименту

19.

Підготовка статей для періодичних видань за підсумками проведеного експерименту; монографії, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій тощо     

 

06.2019-

06.2021     

 

Інформаційно-методичний супровід

 результатів наукового пошуку

20.

Презентування результатів експериментально-дослідної роботи на всеукраїнському науково-методичному семінарі                  

11.2021 -

12. 2021

Популяризація результатів і матеріалів проведеного експерименту

 

         

 

 

Науковий керівник:                                                      Н.В.Гавриш

 

Координатор:                                                                Т.П.Носачова